1392/5/25

تجسم خلاق

تجسم خلاق ، ریشه در مکاتب عرفانی آسیای شرقی و آمریکای جنوبی دارد و به صورت کلی ، در جهت شناخت واقعی انسان و هستی و  خدا گام بر می دارد .این اصول در حدود استفاده در زندگی…

1390/12/25

تضاد و عشق

چنین می گویند که دنیا تجمع اضداد است .در این دنیا و دقیقا تکامل این جهان در بهم آمیختگی این تضاد هاست .شب و روز ، زن و مرد، زمین و آسمان و ....... آسمان با صدای عاشقانه باد به…

1390/9/19

حقیقت هوشمند و واقعیت جهان مجاز

جهانی که ما در آن زندگی می کنیم و از آن درک داریم ، در اصل چیزی  مجازي بیش نیست . برای درک مسئله از مباحث نظری و فیزیکی استفاده می کنیم تا بهتر به این موضوع واقف گردیم…

1390/3/19

تطابق زمانی

منظور از تطابق زمانی به یک سری وقایعی گفته می شود که با یک سری عوامل طبیعی در یک زمان واحد اتفاق می افتند که از یک نظر می توان گفت کاملا طبیعی و تصادفی بوده و ازنظر دیگر…

1390/3/9

معجزه آب یا هوشمندی هستی در عین وحدت

در طی تحقیقات یک دانشمند ژاپنی در زمان منجمد کردن (کریستالیزه کردن) ملکولهای آب تحت شرایط مختلف ,نامبرده موفق به کشف یکی از بزرگترین اسرار هستی گردید. وی موفق به کشف این…