در طی تحقیقات یک دانشمند ژاپنی در زمان منجمد کردن (کریستالیزه کردن) ملکولهای آب تحت شرایط مختلف ,نامبرده موفق به کشف یکی از بزرگترین اسرار هستی گردید.وی موفق به کشف این مسئله گردید که ملکولهای آب در زمان منجمد شدن بسته به شرایط مکانی و احساسی ,رفتارهای متفاو تی از خود نشان داده و انرژی های محیطی خود را درک می کنند.همانند قطرات آب باران که در موقع بارش در اثر جبهه های هوای سرد تبدیل به دانه های برف با اشکال مختلف می گردند ,در آزمایشگاه اقدام به منجمد و کریستالیزه کردن ملکولهای آب نمود و متوجه گردید در صورتی که محیط آب در حال کریستاله شدن دارای انرژیهای مثبت بوده و از حرفهاوکلمات زیبا و اسامی انسانهای خوب استفاده گردد و نامهای خدا به هر زبانی گفته شود ,آب پس ازمنجمد شدن دارای شکلهای هندسی منظم و زیبا می گردد و در صورت منجمد کردن در محیطهای شلوغ شهری یا استفاده از نام انسانهای شرور و یا شیطانی ,شکل ملکولهای آب بی قاعده و زشت می شوند .این تحقیقات در دانشگاههای مختلف جهان بررسی و توسط محققان دیگر آزمایش گردید و صحت آن به اثبات رسیده است .حتی در یکی از این آزمایشات ,در ساعت مشخص و هماهنگ شده ای  در یک کشور دور از ژاپن ,شخصی به لیوان آب مورد آزمایش در ژاپن فکر کرده و به آب می گوید : ˃ تو چه زیبا هستی و من تو را دوست دارم˂ و در همان زمان در ژاپن ملکولهای آب منجمد می گردند . پس از مشاهده در زیر میکروسکوپ , ملکولها شکلی زیبا و هندسی بصورت ستاره های پنج پر یا شش پر به خود گرفتند. آزمایش مجددا  تکرار شد و این  بار شخص از راه  دور  به آب درون  لیوان در کشور  ژاپن فکر کرده و  به  آب 

می گوید :˃ تو چه زشت و پلید هستی ˂ . این بار شکل ملکولها ي آب , زشت و بی قاعده و همانند ملکولهای سرطانی می گردند.این آزمایش به شکلهای دیگری و حتی بدون تجهیزات آزمایشگاهی و در منزل نیز قابل انجام است . بدین صورت که دو لیوان آب میوه تهیه شده ,و بر روی یکی از آنها اسامی خدا نوشته شود و بر روی دیگری نامهائی از قبیل شیطان و پلید . دیده می شود که لیوانی که نام خدا و اسامی پر انرژی روی آن نوشته شود خیلی دیرتر از لیوانی که اسامی شیطانی و انرژی منفی دارد خراب گردیده و زمان بیشتری سالمتر می ماند.ولی لیوانی که کلمات بد و اسامی شرور روی آن است سریعتر کدر می گردد.با توجه به موارد بالا می توان فهمید :-آزمایشات نشان می دهد که آب هوشمند است و نوع نگرش ما به خودش را درک می کند و نسبت به محیط اطراف عکس العمل نشان می دهد .هوشمندی آب نمونه ای کشف شده از هوش جهان است .- این آزمایشات نشان می دهد که فاصله مکانی ,تاثیر و تفاوتی در درک موضوع نداشته و ملکول آب از فرسنگها دورتر واکنش نشان می دهد .لذا جهان ,دریکپارچگی و وحدت می باشد .     این جهان هوشمند ,  در عین وحدت است

 

 


 

                                                                                                        با آرزوی توفیق - آدینه

تاریخ ارسال: 1390/3/9
تعداد بازدید: 2262

ارسال نظر

نام:
ایمیل:
سایت:
نظر: