1392/5/25

هر نفس آواز عشق می‌رسد

هر نفس آواز عشق می‌رسد از چپ و راست                                                               …

1392/5/25

چون دلت با من نباشد

چون دلت با من نباشد همنشینی سود نیست                                              …

1392/5/25

آه از این زشتان

  آه از این زشتان که مه رو می‌نمایند از نقاب                                     …

1392/5/25

تشنه درد

نه راحت از فلک جویم نه دولت از خدا خواهم                                                …

1391/1/15

ساقی نامه - صحرا

بیا ساقی ای نازنین پیر من                      سر آغاز و انجام تدبیر من        بیا ای خدا گونه ای مهربان            …

1391/1/15

ساقی نامه - حافظ

بیا ساقی آن می که حال آورد                                                     …

1391/1/15

ساقی نامه - آرتیمانی

  الهی به مستان میخانه‌ات                                             …

1390/12/17

شب هجران

جانی که خلاص از شب هجران تو کردم                                          …

1390/12/17

رو سر بنه ببالین

رو سر بنه ببالین , تنها مرا رها کن                                            …

1390/12/17

سرو قباپوش

تا سرو قباپوش تو را دیده‌ام امروز                                               …

1390/12/16

ساقیا! بده جامی

ساقیا! بده جامی، زان شراب روحانی                                               …

1390/11/22

گنجینه دل

چشم فروبسته اگر وا کنی                                                …

1390/11/22

گیسوی شب

شب این سر گیسوی ندارد که تو داری                                                    …

1390/11/22

خیال انگیز

خیال انگیز و جان پرور چو بوی گل سراپایی                                         …

1390/11/22

سوزد مرا سازد مرا

ساقی بده پیمانه ای ز آن می که بی خویشم کند                                         …

1390/9/19

تو خوبتر زماهی

امشب ترا بخوبی نسبت بماه کردم                                          …

1390/9/19

شرابی که زمینای تو خوردم

جانی که خلاص از شب هجران تو کردم                                           …

1390/9/19

تنها مرا رها

رو سر بنه ببالین , تنها مرا رها کن                                          …

1390/9/19

هله عاشقان بکوشید

هله عاشقان بکوشید که چو جسم و جان نماند                                         …

1390/6/30

عالم همه آیات خدا هست

چون نور که از مهر جدا هست و جدا نیست                                                           …