1391/1/15

ساقی نامه - صحرا

بیا ساقی ای نازنین پیر من                      سر آغاز و انجام تدبیر من        بیا ای خدا گونه ای مهربان            …

1390/3/29

کبریایی

  یار من هم قد و همسان من است                                                 …

1390/3/29

یار را از خدا طلب کردم

  آسمان صاف و در طلیعه صبح                    کوکب نقره می زند سوسو می کند تکدرخت وادی شب                    …

1390/3/29

ساقی نامه

  بیا ساقی ای نازنین پیر من                      سر آغاز و انجام تدبیر من        بیا ای خدا گونه ای مهربان            …

1390/3/29

من مست مست مستم

                   تا آمدی به خانه                                    …

1390/3/12

کتاب را نگشودم مگر به حضرت دوست

کتاب را نگشودم مگر به حضرت دوست                                                  …

1390/3/12

دلم بگرمی خورشید صبح شهر شماست

دلم بگرمی خورشید صبح شهر شماست                                                     …

1390/3/12

می نویسم قصه هابیل بی قابیل را

می نویسم قصه هابیل بی قابیل را                                                     …

1390/3/6

نیرنگ می زنی به همه با خدا چرا ؟

نیرنگ می زنی به همه با خدا چرا                                                 …

1390/2/30

مرو ز کعبه عزت که کبریا اینجاست

مرو ز کعبۀ عزت بیا که کبریا اینجاست بیا که اول و پایان ماجرا اینجاست بزن به سینۀ دریا مخور غم طوفان زناخدا مکن اندیشه تا خدا اینجاست بگرم جوشیم آغوش بازکن ای دوست که مهربخش…