1392/5/25

تشنه درد

نه راحت از فلک جویم نه دولت از خدا خواهم                                                …

1390/12/17

شب هجران

جانی که خلاص از شب هجران تو کردم                                          …

1390/12/17

سرو قباپوش

تا سرو قباپوش تو را دیده‌ام امروز                                               …

1390/11/22

گیسوی شب

شب این سر گیسوی ندارد که تو داری                                                    …

1390/11/22

خیال انگیز

خیال انگیز و جان پرور چو بوی گل سراپایی                                         …

1390/9/19

تو خوبتر زماهی

امشب ترا بخوبی نسبت بماه کردم                                          …

1390/9/19

شرابی که زمینای تو خوردم

جانی که خلاص از شب هجران تو کردم                                           …

1390/9/19

تنها مرا رها

رو سر بنه ببالین , تنها مرا رها کن                                          …

1390/3/12

بازی زلف تو امشب بسر شانه زچیست

بازی زلف تو امشب بسر شانه زچیست                                          خانه…

1390/3/12

خوشا آنکس که می گیرد چو جان ,شبها در آغوشت

خوشا آنکس که می گیرد چو جان ,شبها در آغوشت                                        به…

1390/2/30

عشق آمد هنگامه در این خانه برانگیخت

عشق آمد هنگامه در این خانه برانگیخت                                                     …