1392/5/25

هر نفس آواز عشق می‌رسد

هر نفس آواز عشق می‌رسد از چپ و راست                                                               …

1392/5/25

چون دلت با من نباشد

چون دلت با من نباشد همنشینی سود نیست                                              …

1392/5/25

آه از این زشتان

  آه از این زشتان که مه رو می‌نمایند از نقاب                                     …

1391/1/15

ساقی نامه - حافظ

بیا ساقی آن می که حال آورد                                                     …

1391/1/15

ساقی نامه - آرتیمانی

  الهی به مستان میخانه‌ات                                             …

1390/12/17

رو سر بنه ببالین

رو سر بنه ببالین , تنها مرا رها کن                                            …

1390/12/16

ساقیا! بده جامی

ساقیا! بده جامی، زان شراب روحانی                                               …

1390/11/22

گنجینه دل

چشم فروبسته اگر وا کنی                                                …

1390/11/22

سوزد مرا سازد مرا

ساقی بده پیمانه ای ز آن می که بی خویشم کند                                         …

1390/9/19

هله عاشقان بکوشید

هله عاشقان بکوشید که چو جسم و جان نماند                                         …

1390/6/30

عالم همه آیات خدا هست

چون نور که از مهر جدا هست و جدا نیست                                                           …

1390/6/30

مقصود تویی کعبه و بتخانه بهانه

تاکی به تمنای وصال تو یگانه                                               …

1390/3/12

چون نور که از مهر, جدا هست و جدا نیست

چون نور که از مهر ,جدا هست و جدا نیست                                               …

1390/3/12

پیش ما سوختگان مسجد و میخانه یکیست

 پیش ما سوختگان مسجد و میخانه یکیست                                                       …

1390/3/6

آنان که طلبکار خدائید ,خدائید

آنان که طلبکار خدائید ,خدائید                            حاجت به طلب نیست شمائید ,شمائید چیزی که نکردید گم از بهر…

1390/2/30

هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد

هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد دل برد ونهان شد هردم به لباس دگران یار بر آمد گه پیر و جوان شد گاهی به تک طینت صلصال فرو شد غوّاص معانی گاهی ز تک کهگِل فخّار برآمد زان پس به…