بیا ساقی ای نازنین پیر من                      سر آغاز و انجام تدبیر من       بیا ای خدا گونه ای مهربان                       ز چنگال خود خواهیم وارهانبیا ای نوازشگر جان من                           نوازشگر طفل ایمان منبیا و سر رشته را باز کن                          سخن با زبان من آغاز کنبده می که آتش بیانم کند                       مرا با خدا همزبانم کندرهایم کن از رنج دلواپسی                       که چشمم نباشد بدست کسی خدایا به جان بزرگان دین                           به آیات سبز کتاب مبینبده دست من را به دست سبو                 که من دانم و تو ،تو دانی و او خدایا به جمشید و کاوس و کی                 به خوانی که گسترده با دست طیبده بر کفم جام جمشید را                        که تا سرکشم ناب توحید را به آنان که با تو صفا می کنند                    به دریای عشقت شنا می کنندبده می که خود را تماشا کنم                  زصورت تماشا معنا کنم به تا کی که دیوار ما را صداست                به هر برگ آن لمعه ای از خداستبده باده ای تا خرابم کند                         سیه مست دُرد شرابم کند به آئینۀ روبروی دلم                                 به گلهای نشکفته روی گِلمبده جام رگسوز دیرینه را                         که شویم از آن زنگ آئینه را به خوابی که آشفته ام می کند                به نارفتنی رفته ام می کندبده آن قدر می که خوابم کند                   در آبادی دل خرابم کند به مجنون لیلا به آشفتگی                       به هشیار و بیداری و خفتگیبده می که عقل از سرم وا کند                مرا راهی دشت و صحرا کند به میخوار گانی که مستی کنند              درین راستی چیره دستی کنندمئی ده که ایثار مردم کنم                      درین های و هو خویش را گم کنم به اهل تحیّر به سوگند شان                   به آن پای نابسته در بندشانبده می که دل را مصفّا کنم                   کماهی خود را تماشا کنم به فصل بهاران و مرداد و دی                   به گلگونه مردان شمشیرحیبده می که با آن جوانی کنم                   وزان چهره را ارغوانی کنم به آنان که پیمانه را سر کشند               سپس یار را مست در بر کشندبه من ده که پیمانه را پر کنم                  ره دور خود را میان بر کنم به دریا دلانی که جان داده اند                به هر ناتوانی توان داده اندبده می که  با آن لبی تر کنم                سیه مستی خویش باور کنم خدارا به مردان پهلو به خاک                  که از خاکشان رسته یک بیشه تاکبده جرعه ای تا که پاکم کند                 چو پاکم نماید به خاکم کند به پیران بی نام آسوده دل                    که رستند از ننگ این آب و گِلمئی ده بسوزد درون مرا                      سه  بالا نماید جنون مرا به  خاک کف پای رندان مست              که از هر چه غیر از خدا شسته دستشرابی که ما را دگرگون کند                سزاوار میراث مجنون کند به شب خیز همگام صبح سحر            به آلالۀ سرخ خونین جگربریزان به جامم شراب طرب                 که برهاند از دست جغدان شب به عالی تباران سنّت شکن                 به یک لاقبایان گل پیرهنبده می به  مرسوم این روزگار             جهان برقرارست ومن بی قرار خدا را بجان رضا دادگان                      که بنشسته اند پشت زانوی جانبده می به آوای گام زمان                   که تا ره سپارم به شهر امان به سوگند سقراط و بقراطیان              به قانون سینا شفای کلانبده شوکرانی که خوابم کند               جلودار روز حسابم کند به اصحاب کهف و به خواب گران          که ماندند از هر گنه در امانبریزان شراب درون سوز را                  که تا شب کنم روز امروز را الهی به جان دل آزردگان                    به این زندگان فرا مردگانبریز آتشین جام لبریز را                     بگیر از من این رنج پرهیز را به خانه نشینان بی دست و پا           به این بهترین بندگان خدابده ساتکینی زخم عدم                    که تا دست اندیشه گردد قلم به شور آفرینان دریای نور                   که کردند در جام هستی ظهوربده می که تیرم به سنگ آمده          زدنیا دل من به تنگ آمدهاجاق دلم راز می برفروز                    چو ققنوسم آرام و تنها بسوزمن ار هر چه هستم و یا بوده ام        سری بر همین آستان سوده امکنون وقت پیری و درماندگی              نخواهم دگر بیخودی زندگیبمن هر چه دادی پس آورده ام           به میقات هستی خَس آورده ام                                                                                       صحرا

تاریخ ارسال: 1391/1/15
تعداد بازدید: 2994

ارسال نظر

نام:
ایمیل:
سایت:
نظر: