1392/5/25

حکایت ابوالفضل حسن و کلمات او در وقت مرگ

در این داستان جناب عطار به دو نکته توجه خاص نموده است و در پی درک این موضوع برای خواننده می باشد .اول اینکه کسانی که در وادی عرفان قدم میزنند ، احترام خاصی برای عرفای بزرگ…

1392/5/25

انسان کتاب آفرینش

جناب شبستری در این شعر به عظمت وجودی انسان اشاره می نمایند و انسان را با قرآن قیاس نموده و همانگونه که جهت درست شدن کتاب قرآن از ابتدا نیاز به حروف الفبا و نوشته شدن آنها…

1392/5/25

خدا جدا از شما نیست

خدا جدا از شما نیست ،خدا نهایت هستی شماست، درونی ترین موجودیتتان است ، روح شماست (نفخته من روحی). او صدای پنهانی است که در عمق وجودتان آرمیده ،درست مثل یک رقاص که از رقصش…

1392/5/25

اناالحق چیست ؟

جناب شبستری در اشعار زیر تفاوت اناالحق زدن عرفا را با هرزه گوئی بیان نموده اند .اناالحق به کلماتی و جملات و حالاتی گفته می شود که عارف در حالت ورای فکری و خلسه بیان نموده…

1391/1/15

در بیان صحبت

بدان که صحبت اثرهای قوی و خاصیتهای عظیم ئارد.هر سالکی که به مقصد نرسید و مقصود حاصل نکرد ،از آن بود که به صحبت دانائی نرسید. کار صحبت دانا دارد.هر که هر چه یافت از صحبت دانا…

1391/1/15

حکایت عیسی ع در قبرستان

از جمله حکایتهای جناب عطار در الهی نامه ، حکایت عیسی است .او  از قبرستانی در حال عبور بوده است و  صدای ناله ای می شنود . از صدای ناله های آن قبر دلش به رحم می آید و فرمان…

1391/1/15

در بیان نصیحت

ای سالک باید که بر دنیا و نعمت دنیا دل ننهی و بر حیات و صحت و مال و جاه ، اعتماد نکنی .هر چیز که در زیر این آسمان است و افلاک بر آن می چرخد بر یک حال باقی نمی ماند و البته از…

1390/12/16

من زندگی نمی کنم

من زندگی نمی کنم . این جمله ایست که از زبان تعدادی از دوستان شنیده ام.از زبان کسانی که بدنبال شناخت بودند و نارضائی خلاق آنها سر باز کرد ، ولی در دو سه قدمی راه خسته شده…

1390/12/16

گناه حلاج

بیان حقیقت همیشه کار صحیحی نبوده و اگر شنونده مستعد آن کلمات نباشد گمراه خواهد شد . در کتاب انسان کامل جناب نسفی نیز اشاره نموده اند که اگر صحبتی از طرف شیخی حتی برای سالکی…

1390/12/16

واقف بر سر وحدت

یکی از اشعار جناب شبستری در خصوص شناخت انسان از وحدت جهان هستی است و عواملی که باعث می گردد این شناخت حاصل نگردد. ایشان در این اشعار توضیح می دهند که نماز خواندن انسانها …

1390/12/16

حکایت مرد مستمند از فضل

از حکایتهای عنوان شده در الهی نامه ، حکایت پیر مرد ناداری است که برای حاجتی به پیش جناب فضل می آید و در حین درخواست ،توسط عصای خود ضربه ای به فضل می زند .فضل به روی خود نمی…

1390/11/22

فقر

بر خلاف اشتباه برداشت و درک ازگفته برخی مذاهب  که توجیه کننده  و  فقر را مناسبات زندگی اجتماعی و یا معنوی میدانند ، فقر می تواند عامل تباهی گردد و همانگونه که…

1390/11/22

حکایت موسی با ابلیس

چنین نقل شده که شیطان از بزرکترین خدا شناسان بوده است و اگر چه فرمان حضرت حق را نشنیده گرفت و بر آدم سجده نکرد ، ولی دلیلش از عشق زیادی بود که به خدا داشت و حاضر نبود به…

1390/11/22

که باشم من

یکی از اشعار جناب شبستری در رابطه با شناخت من است و در سوال و جوابی در گلشن راز به توضیح در رابطه با من پرداخته اند  که این من و منیتی که از خود می شناسیم چیست ؟ ایشان…

1390/9/19

در بیان رابطهٔ شریعت و طریقت و حقیقت

 در بیان رابطهٔ شریعت و طریقت و حقیقت ،جناب شیخ محمود شبستری در گلشن راز چنین بیان نموده اند : یک بادام را در نظر بگیریم . اگر شریعت را پوست بادام  فرض کنیم و حقیقت…

1390/9/19

حکایت شبلی با مرد نانوا

 حکایت شبلی(از عرفاي بزرگ و هم عصر منصور حلاج و جنيد ) با مرد نانوا از جمله حکایتهائی است که  جناب عطار در الهی نامه آورده اند و به این مسئله اشاره دارد که  اعمال…

1390/9/19

در بیان شریعت ،طریقت و حقیقت

بدان که شریعت گفت انبیاست و طریقت کرد انبیاست و حقیقت  دید انبیاست ،الشریعه اقوالی و الطریقه افعالی و الحقیقه احوالی. سالک باید که اول از علم شریعت آنچه ما لابدست (لازم…

1390/9/19

در بیان سلوک

بدان که سلوک عبارت از سیر است ، و سیر الی الله باشد و سیر فی الله باشد. سیر الی الله نهایت دارد اما سیر فی الله نهایت ندارد . و سیر الی الله عبارتست از اینکه سالک چندان سیر…

1390/6/30

حکایت دوستان خدا در روز محشر

جناب عطار در الهی نامه ، داستانی را نقل می کند از جوانی که در روز محشر بواسطه گناهانش و به توسط فرشته های نگهبان مورد مجازات قرار می گردد , ولی بدلیل دوستی با خداوند و صدا…

1390/6/30

نفس چیست و هوای نفس کدام است؟

انسان رهرو در طی مراحل شناخت و آگاهی باید تفاوت بین شیطان و ندای شیطانی را بشناسد و برای آنها فرق و تفاوت قائل گردد. نفس چیست؟ کلا به این بدن خاکی نفس گفته می شود و به نیازهای…