1392/5/25

حکایت ابوالفضل حسن و کلمات او در وقت مرگ

در این داستان جناب عطار به دو نکته توجه خاص نموده است و در پی درک این موضوع برای خواننده می باشد .اول اینکه کسانی که در وادی عرفان قدم میزنند ، احترام خاصی برای عرفای بزرگ…

1391/1/15

حکایت عیسی ع در قبرستان

از جمله حکایتهای جناب عطار در الهی نامه ، حکایت عیسی است .او  از قبرستانی در حال عبور بوده است و  صدای ناله ای می شنود . از صدای ناله های آن قبر دلش به رحم می آید و فرمان…

1390/12/16

حکایت مرد مستمند از فضل

از حکایتهای عنوان شده در الهی نامه ، حکایت پیر مرد ناداری است که برای حاجتی به پیش جناب فضل می آید و در حین درخواست ،توسط عصای خود ضربه ای به فضل می زند .فضل به روی خود نمی…

1390/11/22

حکایت موسی با ابلیس

چنین نقل شده که شیطان از بزرکترین خدا شناسان بوده است و اگر چه فرمان حضرت حق را نشنیده گرفت و بر آدم سجده نکرد ، ولی دلیلش از عشق زیادی بود که به خدا داشت و حاضر نبود به…

1390/9/19

حکایت شبلی با مرد نانوا

 حکایت شبلی(از عرفاي بزرگ و هم عصر منصور حلاج و جنيد ) با مرد نانوا از جمله حکایتهائی است که  جناب عطار در الهی نامه آورده اند و به این مسئله اشاره دارد که  اعمال…

1390/6/30

حکایت دوستان خدا در روز محشر

جناب عطار در الهی نامه ، داستانی را نقل می کند از جوانی که در روز محشر بواسطه گناهانش و به توسط فرشته های نگهبان مورد مجازات قرار می گردد , ولی بدلیل دوستی با خداوند و صدا…

1390/3/19

حکایت سلیمان با مور

سلیمان با چنان کاری و باری                         به خیل مور بگذشت از کناری همه موران به خدمت پیش رفتند         …

1390/3/6

حکایت معشوق طوسی با سگ و سوار

مگر معشوق طوسی گرمگاهی                   چو بی خویشی برون می شد به راهی یکی سگ پیش او آمد در آن راه         …

1390/3/6

حکایت موسی

به موسی گفت حق که ای مرد اسرار                   چو تنها می نشینی دل نگه دار وگربا خلق باشی مهربان باش                         …