1392/5/25

انسان کتاب آفرینش

جناب شبستری در این شعر به عظمت وجودی انسان اشاره می نمایند و انسان را با قرآن قیاس نموده و همانگونه که جهت درست شدن کتاب قرآن از ابتدا نیاز به حروف الفبا و نوشته شدن آنها…

1392/5/25

اناالحق چیست ؟

جناب شبستری در اشعار زیر تفاوت اناالحق زدن عرفا را با هرزه گوئی بیان نموده اند .اناالحق به کلماتی و جملات و حالاتی گفته می شود که عارف در حالت ورای فکری و خلسه بیان نموده…

1390/12/16

واقف بر سر وحدت

یکی از اشعار جناب شبستری در خصوص شناخت انسان از وحدت جهان هستی است و عواملی که باعث می گردد این شناخت حاصل نگردد. ایشان در این اشعار توضیح می دهند که نماز خواندن انسانها …

1390/11/22

که باشم من

یکی از اشعار جناب شبستری در رابطه با شناخت من است و در سوال و جوابی در گلشن راز به توضیح در رابطه با من پرداخته اند  که این من و منیتی که از خود می شناسیم چیست ؟ ایشان…

1390/9/19

در بیان رابطهٔ شریعت و طریقت و حقیقت

 در بیان رابطهٔ شریعت و طریقت و حقیقت ،جناب شیخ محمود شبستری در گلشن راز چنین بیان نموده اند : یک بادام را در نظر بگیریم . اگر شریعت را پوست بادام  فرض کنیم و حقیقت…

1390/6/30

سالک کیست و سلوک چیست ؟

از زمانی که انسان قادر به اندیشیدن گردید و شروع به تفکر در محیط اطراف و جهان نمود , همچنین با الهام گرفتن و اجرا نمودن رهنمودهای مدعیان شناخت او و پیامبران زمان خود ,به…

1390/3/19

کدامین فکر ما را شرط راه است ؟

کدامین فکر ما را شرط راه است ؟          چرا گه طاعت است و گه گناه است؟ جواب: درآلا فکر کردن شرط راه است              …

1390/3/9

چه چیز است آنکه گویندش تفکر؟

سوال : نخست از فکر خویشم در تحیر                     چه چیز است آنکه گویندش تفکر؟ چه بود آغاز فکرت را نشانی              …