جستجو

نمایش مقاله - داستان کفش

مقالات داستان کفش ازجمله داستانهای دینی که در کتب آمده و اکثرا با آنها آشنائی دارند ، داستان موسی و کوه طور و داستان معراج پیامبر اسلام است . موسی…

نمایش ابرمردان - عین القضات همدانی (دومین شهید عرفان)

ابرمردان عین القضات همدانی (دومین شهید عرفان) آتش بــزنم بســـوزم این مذهب و کــــیش عشقــت بنــهم بجــای مذهب در پــــــیش تا کی دارم عشــق…